نشریه مطالعات محیطی هفت حصار


یکی از اهداف پژوهشی در دانشگاه‌های کشور انتشار و ترویج دانش تولیدشده توسط محققان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی و ارائه‌ی آن به جامعه تحقیقاتی کشور به منظور ایجاد فضای لازم برای هم‌افزایی است. با همین جهت‌گیری فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، مجله‌ای علمی عمومی در زمینه معماری و شهرسازی است که هدف از انتشار آن ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه‌های برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، معماری و روانشناسی محیطی و مطالعات محیطی است. نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، گزارش‌های علمی در زمینه‌های مورد اشاره برای درج در مجله پذیرفته می‌شود. این مجله در حال حاضر به صورت فصلنامه از طرف دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان چاپ می‌شود.