معرفی نشریه مطالعات محیطی هفت حصار

یکی از اهداف پژوهشی در دانشگاه‌های کشور انتشار و ترویج دانش تولیدشده توسط محققان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی و ارائه‌ی آن به جامعه تحقیقاتی کشور به منظور ایجاد فضای لازم برای هم‌افزایی است. با همین جهت‌گیری فصلنامه  مطالعات محیطی هفت حصار، مجله‌ای علمی عمومی در زمینه معماری و شهرسازی است که هدف از انتشار آن ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه‌های برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، معماری و روانشناسی محیطی و مطالعات محیطی است. نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، گزارش‌های علمی در زمینه‌های مورد اشاره برای درج در مجله پذیرفته می‌شود. این مجله در حال حاضر به صورت فصلنامه از طرف دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان چاپ می‌شود.فصلنامه مطالعات محیطی هفت حضار

لازم به ذکر است از ابتدای مهرماه 1395 فصلنامه مطالعات محیطی هفت‌حصار بر اساس بخشنامه 70362/70 مورخ 18/09/1394 جزو نشریات تحت پوشش چتر حمایتی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی محسوب می‌گردد و پذیرش و چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در فصلنامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد منجر به کسب یک نمره برای اضافه شدن به نمره پایان نامه خواهد گردد و پذیرش مقاله برای دانشجویان دکتری در رشته‌های علوم انسانی و به ویژه دانشجویان دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به عنوان یکی از مقالات مورد نیاز برای انجام فرایند دفاع و فراغت از تحصیل محسوب خواهد شد.

برای مشاهده وب‌سایت اینجا کلیک کنید