توسعه شهری پایدار

کتاب توسعه شهری پایدار

کتاب توسعه شهری پایدار

معرفی کتاب نوشتارهایی در باب توسعه شهری پایدار


در سال‌هاي اخير، به ويژهa در دهة گذشته، پايداري به يكي از واژگان كليدي و پراهميت در شهرسازي تبديل شده‌ است؛ چنان‌كه بدون توجه به مفهوم گسترده و فراگير آن، ورود به ساير موضوعات شهري ممكن نخواهد بود. كتاب حاضر از مجموعه كتاب‌هاي انتشارات «روتلج» (Routledge) در زمينة موضوعات مختلف شهري است كه در برگيرندة 37 مقاله و 23 تمرين در زمينة توسعة پايدار شهري است و بي‌شك يكي از كامل‌ترين مجموعه‌ها در زمينة موضوعات مرتبط با پايداري به حساب مي‌آيد؛ و به همين دليل، مطالعة اين كتاب به تمام محققان زمينه‌هاي مختلف شهري و به ويژه دانشجويان رشته‌هاي مرتبط با مقولة شهر، شهرنشيني، وشهرسازي توصيه مي‌گردد. تشريح كامل موضوعات در سراسر كتاب باعث مي‌گردد كه در اين مقدمه از ورود بيشتر به موضوع كتاب پرهيز ‌نمايم و تنها به ذكر دو نكته در مورد شيوه ترجمه كتاب اكتفا كنم.

نخست اين‌كه وجود 37 نوع شيوة نگارش از نويسندگان مختلف و از دوره‌هاي زماني متفاوت (از ابتداي قرن بيستم تاكنون) باعث گرديد كه شيوة ترجمة نزديك به متن و استفاده از ساختار نگارشي نويسندگان مختلف به كار گرفته شود. اين اقدام ويژگي‌هاي مثبت و منفي خاص خويش را به همراه داشت. ويژگي مثبت اين‌كه نظرات و ديدگاه‌هاي موردنظر نويسندگان مختلف تا حدود زيادي با همان شيوة نگارش خاص ايشان براي خوانندگان فارسي‌ زبان عرضه مي‌گردد؛ و ويژگي منفي اين‌كه متن كتاب به صورت ترجمه باقي مانده‌ است و با تأكيد بر اهميت درك مطالب، آگاهانه از تبديل متن به متني فارسي پرهيز شده‌ است. گزينش اين شيوه پس از ترجمة بخش اول كتاب و درك توجه خاص ويراستاران متن انگليسي كتاب بر شيوة نگارش، و در عين حال شيوة نگرش نويسندگان صورت پذيرفت، تا امانت‌داري در انتقال ديدگاه‌ها و نظرات تا حد ممكن حفظ گردد.

دوم اين‌كه براي سهولت بيشتر كار خوانندگان و جلوگيري از اغتشاش و پراكندگي ذهن، معادل‌هاي انگليسي اسامي موجود در متن به انتهاي هر مقاله اضافه شده است. همچنين به ضرورت موضوع، فهرست منابع مورد استفاده در متن اصلي كتاب نيز پس از پي‌نوشت مربوط به هر مقاله آورده شده است تا زمينة پژوهش بيشتر را براي علاقه‌مندان به موضوع فراهم آورد.