توسعه شهری

کتاب توسعه شهری

کتاب توسعه شهری

معرفی کتاب توسعه شهری: منطق تهیه برنامه‌ها

طی دو دهه گذشته، مسئولان و مدیران شهری دغدغه‌های فراوان خود نسبت به موضوع رشد و تغییر بی‌برنامه شهرهای مختلف را بارها ابراز نموده‌اند. این موضوع در کلان‌شهرها و به خصوص تهران به شدت بارز است و بروز تغییرات مختلف در سطح شهرها بدون وجود برنامه‌ از پیش ‌اندیشیده و یا با اعمال تغییرات گسترده در برنامه‌های موجود، موجبات ایجاد چالش‌های جدی بر سر راه توسعه پایدار شهری شده است. بدیهی است که حرکت به سمت برنامه‌های خردورزانه و منطقی به عنوان یکی از الزامات پاسخگویی به این چالش‌های متعدد مطرح می‌شود، اما چالش بعدی از چگونگی پیوند این قبیل برنامه‌ها به واقعیات و مسائل روز شهری بروز پیدا می‌کند. چالشی که سبب تجلی تغییرات پی‌درپی در برنامه‌های شهری می‌شود و برخی از اوقات، آسیب‌های جدی به ماهیت ذاتی این برنامه‌ها وارد می‌نماید.

برنامه‌ریزی شهری با کمی اغماض برای ارجاع به مداخلاتی آگاهانه در فرایند توسعه شهری و معمولاً توسط دولت محلی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب واژه «برنامه‌ریزی»، انواعی از سازوکارها را در خود شامل می‌شود که درواقع کاملاً از یکدیگر مجزا هستند: تدوین مقررات، انتخاب عمومی، طراحی سازمانی، اصلاح بازار، مشارکت مردمی و اقدامات بخش عمومی. برنامه‌ها، با تعریف دقیق‌تر، شامل منطق و عملکردهایی متمایز از سایر سازوکارها، اما مرتبط به آن‌ها هستند. هدف این کتاب ارائه منطق چگونگی عملکرد برنامه‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با سایر انواع اقدامات آگاهانه در توسعه شهری است. وضوح در مورد چگونگی عملکرد برنامه‌ها به بروز انتظارات عاقلانه‌تر از توانایی برنامه‌ها برای انجام کارها و انتخاب دقیق‌تر در مورد اینکه برنامه‌ها را چه زمان، برای چه مقاصدی، برای چه کسانی و چگونه تهیه کنیم، منجر خواهد شد.