کتاب نوسازي محلات و بازار مسکن

نوسازي محلات و بازار مسکن

نوسازي محلات و بازار مسکن

طي دو دهه اخير علاقه به موضوعات مطرح در مورد توسعه شهرها، نوسازي بافت‌هاي مسکوني و مناطق صنعتي قديمي درون‌شهري، و همچنين موضوعات مطرح در حوزه قوميت و نژاد، جدايي‌گزيني‌هاي اجتماعي و نابرابري‌هاي فضايي در شهرها سبب شده است اين موضوعات در صدر مباحث دانشگاهي و سياست‌گذاري در سراسر اروپا و آمريکاي شمالي قرار گيرد. در حالي که مباحث طولاني پيرامون اين موضوعات تاکنون در هر دو سوي اقيانوس آرام مطرح شده، اما مقايسه تطبيقي و درنظرگيري ملاحظات دوسويه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فرايندهاي خصوصي‌سازي و تغيير ساختار شهرها با خروج صنايع از آنها اهميت پرداختن به اين موضوعات را روزافزون نموده است. کتاب حاضر تلاش مي‌کند نقشي عمده در تبيين اين مباحث ايفا کند و موضوعات خاص براي درک مباحث مطرح در حوزه مسکن، نوسازي و توانمندسازي اجتماع در انگلستان و آمريکا را بررسي نمايد. اين کتاب مقالات اصيل پژوهشي از نويسنگان برجسته در هر دو کشور را ارائه مي‌کند و با اين اقدام، بستر لازم براي انتقال تجربيات در حوزه‌هاي مختلف و بحث در مورد موضوعات مشابه مطرح در هر دو سوي اقيانوس آرام را آماده مي‌نمايد. براي خواننده فارسي‌زبان چند ويژگي کتاب حاضر را منحصر به فرد مي‌کند: شيوه تبيين مسائل و همچنين نوع مسائل مسکن و نوسازي در اروپا و آمريکا، ارائه راهبردها و رويکردهاي جديد در برخورد با چالش‌هاي پيش‌روي کشورهاي پيشرفته، و نگاه دقيق و کاملاً علمي-پژوهشي نگارندگان و مؤلفان مقالات مختلف. در کنار هم قرارگرفتن اين ويژگي‌ها سبب مي‌شود مطالعه کتاب حاضر به عنوان مرجعي علمي براي مخاطبان دانشگاهي و نيز مسئولان امر در حوزه‌هاي مسکن و نوسازي ضروري به نظر برسد.

کتاب نوسازی محلات و بازار مسکن تالیف دکتر کیانوش ذاکر حقیقی