رزومه دکتر کيانوش ذاکرحقيقيدانشيار گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

سوابق پژوهشي

 مدارک تحصيلي:

• دکتراي تخصصي شهرسازي (1387)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشکده هنر و معماري. (عنوان پايان‌نامه: گونه‌شناسي بافت‌هاي شهري، نمونه موردي: شهر تهران. استاد راهنما: دکتر حميد ماجدي، استاد مشاور: دکتر فرح حبيب).

• کارشناسي ارشد شهرسازي (1382)، گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهاي زيبا. (عنوان پايان‌نامه: مكان‌يابي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني با استفاده از GIS، نمونه موردي: منطقه شش تهران، استاد راهنما: دکتر فرشاد نوريان)

• مهندسي عمران - عمران (1377)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي.

 سوابق آموزشي:

• دانشيار گروه شهرسازي، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان (نيمسال اول 1383 تاکنون).

• مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، گروه کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي و طراحي شهري. از نيمسال اول 90-91 تا کنون.

• مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، گروه کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي و طراحي شهري. از نيمسال اول 90-91 تا کنون.

• مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبايي، گروه کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي طراحي شهري. نيمسال اول 91-92

• مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، گروه کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي و طراحي شهري. از نيمسال اول 87-88 تا نيمسال دوم 89-90.

• مدرس دانشگاه جامع علمي و کاربردي، گروه سوانح و مديريت بحران، مؤسسه هلال ايران وابسته به هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.


مقالات علمي-پژوهشي:

Subjective Quality of Life; Assessment of Residents of Informal Settlements in Iran (A Case Study of Hesar Imam Khomeini, Hamedan), Journal of Applied Research in Quality of Life, Published online: 07 May 2014

Examination of effects of urban street configuration on the amount of commercial buildings establishment (according to natural movement theory), Case study: Hamedan, European online Journal of Natural and Social Science, Vol.3, No.1, 2014

Adapting Children Play Area Based on Doll Theory (Case Study: DistrictNo.6 of Tehran), Journal of Applied Environmental and Biological Science, Vol.3, No.12, 2013, pp137-144, Text Road Publication, Thomson Reuters Listed (ISI indexed Journal),

Explaining Principles & Characteristics of Nightly Spaces for the Purpose of Strategic Planning of Leisure Spaces within Metropolises (The Case Study of Hamedan; Eram Area), Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol.3, No.8, 2013, Text Road Publication, ISSN-2090-4304, Thomson Reuters Listed (ISI indexed Journal)

Application of Genetic Algorithm in Regional Planning (Case Study: Positioning Comprehensive Universities), Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol.2, No.11, November 2012, Text Road Publication, ISSN-2090-4304, Thomson Reuters Listed (ISI indexed Journal)

Evaluating the Realization of Social Justice in Urban Development Plans (case study: Hamadan City), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS), Vol. 3, No.3, March 2013, pp-15-21, Text Road Publication, Thomson Reuters Listed (ISI indexed Journal),

Studying the Causes of Weakness in Urban Space of Iran Relying on Accessibility and Vitality (Case Study: Hamadan), Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6(13): 2402-2408, Maxwell Scientific Organization, ISSN: 2040-7459; e-ISSN: 2040-7467

Evaluation of the Optimal System of Urban Settlements in Hamadan Province, International Journal of Architecture and Urban Development(IJAUD), Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, No.6.

مقاله "بررسي راهکارهاي اجرايي افزايش کيفيت مسکن و امنيت تصرف در سکونتگاه‌هاي غيررسمي با رويکرد ماتريس کمي برنامه‌ريزي راهبردي، نمونه موردي: شهر همدان"، فصلنامه جغرافيا (برنامه‌ريزي منطقه‌اي)، سال هفتم، شماره اول، زمستان 1395، نويسنده همکار: ساناز کرمي.

مقاله "ارزيابي عوامل مؤثر بر تأمين امنيت شهري به منظور افزايش حضور بانوان در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي:پارک ساعي تهران)"، فصلنامه هويت شهر، شماره 27، سال دهم، پاييز 1395، نويسندگان همکار: نگرس صادقي، سهيل سبحان اردکاني.

مقاله "تحليل قياسي ميزان تاب‌آوري اجتماعي در محلات تاريخي- مسکوني و تدوين يک برنامه راهبردي – عملياتي براي ارتقاي آن (نمونه مطالعاتي: محلات برج قربان و چرچره شهر همدان"،‌ فصلنامه پژوهشنامه جغرافياي انتظامي، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1394، صص: 23-48، نويسنده همکار: زهرا اکبريان.

مقاله "مدل ارزيابي کيفيت زندگي در محلات از پيش انديشيده شده (نمونه مطالعاتي: محله کوي ملت اهواز)"، فصلنامه آمايش محيط، سال 8، شماره 28، 1394، صص 125-148، نويسنده همکار: مهديس جمالي پور.

مقاله "ارزيابي کيفيت زندگي در محلات سنتي استفاده از رگرسيون چند متغييره (مطالعه موردي: محله کلپا همدان)"، فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط زيست، 1394، اخذ پذيرش چاپ، نويسنده همکار: علي آصفي مقدس.

مقاله "کاربرد برنامه انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از اراضي کشاورزي در شهرستان هاي ايران نمونه مطالعاتي: شهرستان تنکابن، برنامه ريزي منطقه‌اي، سال 5، شماره 20، 1394، صص 191-202، نويسنده همکار: ماهيار محبي.

مقاله "تدوين مدلي مفهومي از عوامل محيط بر امنيت مجتمع هاي مسکوني، نمونه موردي: مجتمع هاي مسکوني شهر همدان، فصلنامه علوم و تکنولولوژي محيط زيست، 1394 انتشار آن‌لاين، نويسنده همکار: سارا جلاليان، فرح حبيب.

مقاله "واکاوي نقش حصار و دروازه در امنيت بخشي به مجتمع هاي مسکوني، نمونه موردي: مجتمع هاي مسکوني شهر همدان، معماري و شهرسازي آرمانشهر، اخذ پذيرش، 1394، نويسنده همکار: سارا جلاليان، فرح حبيب.

مقاله " بررسي پراکنده روي شهر بروجرد و راهکارهاي توسعه دروني آن، فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش و برنامه‌ريزي شهري، دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صص37-56. نويسندگان همکار: حجت شيخي، سحر منصوري.

مقاله "برنامه‌ريزي و مديريت اراضي توسعه‌نيافته در پهنه‌هاي شهري با استفاده از برنامه اصلاح مجدد زمين (نمونه موردي: شهر ورامين)"، دوفصلنامه علمي - پژوهشي و ISC هويت شهر، شماره 15، پاييز 1392. نويسندگان همکار: رعنا تقدسي، محسن مهدوي.

مقاله "تحليل پراکنش شهري با استفاده از مدل آنتروپي شانون (نمونه موردي: منطقه 13 کلانشهر تهران)"، فصلنامه علمي-پژوهشي جغرافيا (برنامه‌ريزي منطقه‌اي)، موسسه آموزش عالي قشم، سال سوم، شماره دوم، بهار 1392، صص 145-160. نويسندگان همکار: عبدالله مسلسل، امير رحماني.

مقاله " ارزيابي توسعه‌يافتگي بخش مسکن در سطوح ناحيه‌اي با استفاده از روش تحليل خوشه‌اي "، فصلنامه علمي-پژوهشي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، شماره ششم، تابستان 1391، صص 69-79. نويسندگان همکار: عبدالله مسلسل، امير رحماني.

مقاله "تدوين شاخص‌هاي مؤثر بر گونه‌شناسي بافت شهري"، دوفصلنامه علمي – پژوهشي و ISC هويت شهر، شماره هفتم، پاييز و زمستان 1389. نويسندگان همکار: فرح حبيب، حميد ماجدي.

افتخارات علمي

• مقام اول جايزه فرهيختگان به عنوان پژوهشگر برتر حوزه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي 1396

• مقام اول جايزه فرهيختگان به دليل انتخاب مقاله برتر حوزه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي 1394

• مقام سوم پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان 1394

• مقام اول پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان 1393

سوابق حرفه‌اي:

مشاور معاونت مطالعات و برنامه‌ريزي امور زيرساخت و طرح جامع، مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، شهرداري تهران، 93-1392

کارشناس ارشد دبيرخانه شوراي عالي نظارت بر توسعه شهري تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، شهرداري تهران، 92-1389.

مدير بخش پژوهش و توسعه نهاد برنامه‌ريزي توسعه شهري تهران، 89-1388.

مدير پژوهش در زمينه تدوين مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان "الزامات عمومي ساختمان" در مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي، 87-1386

همکاري در طرح مکان‌يابي هتل‌هاي 3 ستاره به بالا در سطح کشور، پژوهشکده توسعه کالبدي، کارفرما: سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي، 85-1384.

همکاري در طرح ساماندهي گورستان‌هاي تاريخي و متبرکه تهران، بخش شهرشناسي دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، کارفرما: سازمان گورستان‌هاي پايتخت، 85-1384.

همکاري در طرح توجيهي احداث پارکينگ‌هاي طبقاتي در اراضي عباس‌آباد، مهندسين مشاور هرم‌‌پي، کارفرما: سازمان بنادر و کشتيراني، 1383.

همکاري در طرح تجديد نظر طرح تفصيلي شهر جديد بعثت، مهندسين مشاور بافت ‌شهر، کارفرما: شرکت ملي صنايع پتروشيمي، 83-1382.

همکاري در طرح برنامه‌ريزي اراضي و شبکه حمل و نقل بندر شهيد رجايي، مهندسين مشاور هرم‌‌پي، کارفرما: سازمان بنادر و کشتيراني، 1381.

همکاري در طرح مقايسه تطبيقي سکونتگاه‌هاي خودرو و شهرهاي جديد اطراف تهران، زير نظر دکتر سيدمحسن حبيبي، کارفرما: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران، 1380.

همکاري در طرح منشور شهر تهران، زير نظر دکتر پرويز پيران، کارفرما: شوراي اسلامي شهر تهران،1380.

سابقه تهيه طرح‌هاي هادي روستايي در استان‌هاي هرمزگان و مازندران (8 طرح).

سوابق ترجمه و تاليف:

ترجمه کتاب توسعه شهري: منطق تهيه برنامه‌ها، Urban Development: Logic of Making Plans، ناشر: مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، 1394.

تأليف "مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان ايران: الزامات عمومي ساختمان" از مجموعه بيست‌گانه مقررات ملي ساختمان ايران با همکاري دکتر ناصر بنيادي و دکتر مهران دشتي، ناشر: وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت امور ساختمان و مسکن، 1387.

ترجمه کتاب مقتدرسازي شهروندان در سکونتگاه‌هاي تصرفي Empowering Squatter Citizen، ناشر: شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي، 1392.

ترجمه کتاب نوسازي محلات و بازار مسكن: اشتغال اجتماعات در انگلستان و آمريكا، Neighborhood Renewal & Housing Markets: Community Engagement in UK & US ، ناشر: شركت عمران و مسكن‌سازان استان هرمزگان، با همکاري مينا فلاح‌زادگان، 1392.

ترجمه كتاب ارتقاي مردم - بازآفريني مكان، Developing people- Regenerating Place، ناشر: شركت عمران و مسكن‌سازان استان هرمزگان، 1392.

ترجمه کتاب مجموعه استانداردهاي طراحي شهري Time-saver Standards for Urban Design، ناشر: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري کشور، 1389.

ترجمه کتاب مجموعه مقالات تخصصي توسعه پايدار شهري، ناشر: مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، پاييز 1384.

ساير مقالات

تعداد مقالات تخصصي: 18 عنوان

تعداد مقالات کنفرانسي: 40 عنوان

هدايت پايان‌نامه‌ها

تعداد پايان‌نامه‌هاي مقطع کارشناسي ارشد پايان‌يافته: 100 عنوان

تعداد پايان‌نامه مقطع دکتري پايان‌يافته: 2 عنوان

ويراستاري و عضويت در هيئت تحريريه:

مدير مسئول نشريه تخصصي شهرسازي-معماري "مطالعات محيطي هفت حصار" و عضو هيئت تحريريه، صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان. (ارسال براي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت رتبه علمي-پژوهشي).

سردبير بخش شهرسازي و عضو هيئت تحريريه دوماهنامه Journal of Civil Engineering and Urbanism، (www.ojceu.ir) ايندکس‌شده در ISC, Copernicus, DOAG, Google Scholar, Acamedia, GIF

عضو هيئت تحريريه ويژه‌نامه "نهاد توسعه تهران"، وابسته به نهاد برنامه‌ريزي توسعه شهري تهران در ماهنامه منظر و مسئول هماهنگي امور ويژه‌نامه (1388-1389).

ويراستار علمي و ادبي ماهنامه فني- مهندسي شمس: شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور، 1384-1391.

دکتر کیانوش ذاکر حقیقی